Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
DESIGNED BY JOOMLATD

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne

Dokumentacja aplikacyjna - nabór: 23/2023

Administrator on poniedziałek, 11 wrzesień 2023 13:30.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla:

- Ogłoszenia nr 23/2023 - przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - (.xlsx) - otwórz
    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (.xlsx) - otwórz

3) Karta uzasadnienia spełnienia kryterium: Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR; Innowacyjność operacji - Plik .doc - otwórz

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel - otwórz 

Pozostałe dokumenty związane z realizacją operacji:

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
 • Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik  nr 4  - Oświadczenie małżonka - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie​ Beneficjenta​ o​ niepozostawaniu​ w​ związku - otwórz
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie​ Współwłaściciela​ o​ niepozostawaniu​ w​ związku - otwórz
 • Załącznik nr 7 - Deklaracja​ małżonka - otwórz

3) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Formularz wniosku o płatność (wersja 5z) (.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

5) Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wniosek o wpis do ewidencji producentów - otwórz

Wzór protestu (.doc) - otwórz

Dokumentacja aplikacyjna - nabory: 21/2023

Administrator on środa, 08 marzec 2023 13:36.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla:

- Ogłoszenia nr 21/2023 - przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze przez osoby z grup defaworyzowanych;

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)- (.xlsx) - otwórz
    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 5z) - otwórz
    Informacja​ dla​ nabywcy​ następcy​ 19​_2​_P​_5z.pdf  - otwórz

2) Biznesplan (wersja 5z) (.docx) - otwórz

 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (.xlsx) - otwórz

4) Karta uzasadnienia spełnienia kryterium: Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR; Innowacyjność operacji - Plik .doc - otwórz

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel - otwórz

Pozostałe dokumenty związane z realizacją operacji:

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

2) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Formularz wniosku o płatność (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2-wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - .xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

Wniosek o wpis do ewidencji producentów - otwórz

Wzór protestu (.doc) - otwórz

Dokumentacja aplikacyjna - nabory: 20/2023 i 22/2023

Administrator on poniedziałek, 16 styczeń 2023 09:48.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla:

- Ogłoszenia nr 20/2023 - przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze
- Ogłoszenia nr 22/2023 - przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - (.xlsx) - otwórz
    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z) - otwórz

2) Biznesplan (wersja 5z) (.docx) - otwórz
    Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - (.xlsx) - otwórz   
    Instrukcja wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (.xlsx) - otwórz

5) Karta uzasadnienia spełnienia kryterium: Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR; Innowacyjność operacji - Plik .doc - otwórz

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel - otwórz 

Pozostałe dokumenty związane z realizacją operacji:

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
 • Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik  nr 4  - Oświadczenie małżonka - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie​ Beneficjenta​ o​ niepozostawaniu​ w​ związku - otwórz
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie​ Współwłaściciela​ o​ niepozostawaniu​ w​ związku - otwórz
 • Załącznik nr 7 - Deklaracja​ małżonka - otwórz

3) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Formularz wniosku o płatność (wersja 5z) (.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

5) Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wniosek o wpis do ewidencji producentów - otwórz

Wzór protestu (.doc) - otwórz

Dokumentacja aplikacyjna - nabory 2022r.

Administrator on czwartek, 27 styczeń 2022 14:47.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla:

- Ogłoszenia nr 16/2022 - przedsięwzięcie 1.1 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze
- Ogłoszenia nr 18/2022 - przedsięwzięcie 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele turystyczne i rekreacyjne
- Ogłoszenia nr 19/2022 - przedsięwzięcie 4.1 Przedsięwzięcia zachowujące i promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - (.xlsx) - otwórz
    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z – otwórz
    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) - otwórz

2) Biznesplan (wersja 4z) (.docx) - otwórz
    Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - (.xlsx) - otwórz   
    Instrukcja wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

4) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (.xlsx) - otwórz

5) Karta uzasadnienia spełnienia kryterium: Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR; Innowacyjność operacji - Plik .doc - otwórz

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel - otwórz 

Pozostałe dokumenty związane z realizacją operacji:

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik 8 Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
 • Załącznik 9 Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa - otwórz
 • Załącznik 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - otwórz

3) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Formularz wniosku o płatność (wersja 4z) (.xlsx) - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

5) Wniosek Beneficjenta o zaliczkę w przypadku, gdy Beneficjent zawarł Umowę o przyznaniu pomocy i nie ubiegał się o wypłatę zaliczki w ramach wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Wniosek o wpis do ewidencji producentów - otwórz

Wzór protestu (.doc) - otwórz

 

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla:

- Ogłoszenia nr 17/2022 - przedsięwzięcie 1.2 Zakładanie nowej działalności gospodarczej na obszarze;

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)- (.xlsx) - otwórz
    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 4z) - otwórz

2) Biznesplan (wersja 4z) (.docx) - otwórz

 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (.xlsx) - otwórz

4) Karta uzasadnienia spełnienia kryterium: Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR; Innowacyjność operacji - Plik .doc - otwórz

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel - otwórz 

Pozostałe dokumenty związane z realizacją operacji:

1) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

2) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)- otwórz

 • Formularz wniosku o płatność (.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2-wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - .xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

Wniosek o wpis do ewidencji producentów - otwórz

Wzór protestu (.doc) - otwórz

TOP