Norway
Norway
Norway

Rekrutacja uczestników szkolenia z zakresu przedsiębiorczości pt. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o lokalny potencjał oraz kursu na operatora koparko-ładowarki.

W szkoleniu/kursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk).

Szkolenie/kurs skierowane są do następujących grup docelowych: osoby z grup defaworyzowanych (osoby do 30 roku życia oraz osoby po 50 roku życia), przedsiębiorcy, inni.

Udział w szkoleniu/kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Szkolenie/kurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu współpracy „Lokalna Akademia Kompetencji – LAK - w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

! Rekrutacja na szkolenie z zakresu przedsiębiorczości jest wstępną rekrutacją na kurs operatora koparko-ładowarki.

Rekrutacja uczestników szkolenia odbywa się w terminie od 3 grudnia do 7 grudnia 2018r. poprzez osobiste złożenie w Biurze LGD w Pokrzywnicy, (al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica) wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze LGD.
Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny. Do formularza należy załączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały na obszarze działania LGD Zielone Mosty Narwi, tj. Gminy: Pokrzywnica, Gzy, Zatory, Świercze, Winnica, Obryte, Pułtusk, Pomiechówek, Nasielsk), a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo wydruk z CEIDG .
Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu rekrutacyjnego.
Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia opatrzone datą oraz podpisem z imieniem i nazwiskiem kandydata.

Rekrutacja do szkolenia prowadzona będzie w trzech odrębnych kategoriach:

  • Osoby z grup defaworyzowanych: osoby do 30 roku życia/osoby po 50 roku życia.
  • Przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą figurujące w CEIDG).
  • Pozostałe osoby.

Szczegóły rekrutacji określa Regulamin
Regulamin rekrutacji 
plik PDF - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - OSOBY Z GRUPY DEFAWORYZOWANEJ (jeżeli jesteś w wieku do 30 roku życia lub po 50 roku życia, wybierz ten formularz)
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - PRZEDSIĘBIORCY (jeżeli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wybierz ten formularz)
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Formularz zgłoszeniowy - POZOSTAŁE OSOBY (jeżeli nie należysz do wyżej wymienionych kategorii, wybierz ten formularz)
plik PDF - pobierz
plik DOC - pobierz

Zgłoszenia, które nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, załączników i podpisów, nie będą brane pod uwagę.
Każdy kandydat na uczestnika może złożyć tylko jedno zgłoszenie, tylko w jednej kategorii. Kolejne zgłoszenia od tej samej osoby nie będą brane pod uwagę.